20130430

การปิดฐานข้อมูล การออกจากโปรแกรม

0 comments
การปิดฐานข้อมูล
                การปิดฐานข้อมูล เลือกหน้าต่างฐานข้อมูล แล้วใช้คำสั่ง File Close (ถ้ามีการเปิด Object อื่น ๆ ควรปิดก่อน) สำหรับโปรแกรม MS Access เมื่อมีการสั่งสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือเปิดฐานข้อมูลอื่น โปรแกรมจะทำการปิดฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ให้เอง
การออกจากโปรแกรม
                การออกจากโปรแกรม MS Access ใช้คำสั่ง File Exit หรือคลิกที่ปุ่มปิดหน้าต่างโปรแกรม เช่นเดียวกับการออกจากโปรแกรมที่ทำงานบนวินโดวส์ทั่ว ๆ ไป
การเปิดฐานข้อมูล
                เมื่อต้องการเปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ให้เปิดไฟล์ฐานข้อมูล โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนของไฟล์หรือคลิกขวาแล้วใช้คำสั่ง Open โปรแกรม MS Access  จะถูกเรียกมาทำงานพร้อมทั้งเปิดไฟล์ฐานข้อมูล  หรืออาจโปรแกรม MS Access ก่อนแล้วใช้คำสั่ง File Open จะได้หน้าต่างโต้ตอบ  ดังรูป 
เลือกไดรว์และโฟลเดอร์ในช่อง Look in: ดูที่ช่อง Files of type: ว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกอาจไม่มีไฟล์ที่ต้องการปรากฏอยู่ในช่องรายชื่อไฟล์ ป้อนชื่อไฟล์ฐานข้อมูลที่ต้องการในช่อง File name:แล้วคลิกปุ่ม Open จะเปิดไฟล์ฐานข้อมูลขึ้นมาทำงาน


Read more ►

การเรียกใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

0 comments
การเรียกใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชานี้ คือโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส 2003 ซึ่งมีวิธีการเรียกใช้งานทำนองเดียวกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่ทำงานบนวินโดวส์ คือ ขึ้นกับการติดตั้งและการสร้างคีย์ลัดหรือสัญรูปหรือIcon เพิ่มเติมมากน้อย เพียงใด วิธีมาตรฐานที่ใช้ทั่วไป คือ เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าสู่เมนู Start (ที่เป็นปุ่มอยู่บน task bar ) เลือก เมนู All Programs แล้วเลือกเมนู  Microsoft Office แล้วคลิกเลือกคำสั่ง Microsoft Office Access 2003  จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม Microsoft Access ลักษณะดังรูป


 


หรือถ้ามีการสร้าง Icon ของโปรแกรมไว้บนเดสก์ทอป เมื่อดับเบิลคลิก Icon นี้ก็จะเปิดโปรแกรมซึ่งมีลักษณะของหน้าต่างเหมือนกัน  หรืออาจเปิดโปรแกรมขึ้นมาทำงานพร้อมกับเปิดแฟ้มฐานข้อมูลที่ต้องการทำได้โดยเปิดไฟล์ฐานข้อมูลที่ต้องการ(ซึ่งจะมีส่วนขยายเป็น mdb) โดยใช้คำสั่ง Open หรือ ดับเบิลคลิกที่ Icon หรือชื่อของไฟล์ฐานข้อมูลนั้น จะเป็นการเรียก Microsoft Access ขึ้นมาทำงานพร้อมเปิดฐานข้อมูลนั้น
                ในหน้าต่างของโปรแกรมตอนเริ่ม ถ้าไม่มีการกำหนดเป็นอย่างอื่น จะมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ คือ เมนู และแถบเครื่องมือ task pane (บานหน้าต่างงาน) แถบเมนูจะประกอบด้วยรายการของคำสั่ง 7 ชุด โดย ถ้าเป็นเมนูภาษาไทย จะเป็น ดังนี้


 โดยเมนูเหล่านี้จะเป็นการรวบรวมคำสั่งที่มีลักษณะการทำงานจัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้ไว้เป็นรายการในเมนูเดียวกัน เช่น เมนูแฟ้ม หรือ file  จะเป็นรายของคำสั่งที่เกี่ยวการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ เช่น สร้างไฟล์ใหม่ บันทึกไฟล์ ฯลฯ
การสร้างฐานข้อมูลใหม่
                เมื่อต้องการสร้างแฟ้มของฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่ใช้คำสั่ง File  New  จากเมนู File โปรแกรมจะแสดงแถบเครื่องมือ task pane ให้คลิก ที่ blank database… จะได้หน้าต่างการสร้างฐานข้อมูลใหม่ขึ้น ดังรูป


 
ให้เลือกไดรว์ และโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ฐานข้อมูลในช่อง Save in:  และป้อนชื่อไฟล์ที่ต้องการตั้งในช่อง File name:  และเลือกประเภทของไฟล์ ในช่อง Save as type: ซึ่งปกติจะต้องเลือก Microsoft Office Access Database เพราะเป็นการสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรมนี้ เมื่อป้อนเรียบร้อยคลิกปุ่ม Create โดยสิ่งที่พึงระวัง คือ ถ้าชื่อไฟล์ของฐานข้อมูลที่สร้างไปซ้ำกับไฟล์ที่มีโปรแกรมจะขึ้นข้อความเตือนดังรูป


 


ถ้าคลิกที่ Yes ไฟล์ใหม่จะแทนที่ไฟล์เดิม ข้อมูลต่าง ๆ ในไฟล์เดิมจะหมดไปเพราะไฟล์เดิมถูกลบไปได้ไฟล์ใหม่แทน ถ้าคลิก No โปรแกรมจะกลับไปให้ป้อนชื่อไฟล์ใหม่ เมื่อป้อนเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Create  โปรแกรมจะกลับไปสู่การทำงาน ในหน้าต่างฐานข้อมูล ที่ยังไม่มีตาราง หรือ table  ดังรูป


 โดยไฟล์ฐานข้อมูลไม่ต้องมีคำสั่งจัดเก็บไฟล์ มีแต่คำสั่งจัดเก็บหรือบันทึกส่วนประกอบ เช่นตาราง ฟอร์ม คิวรี ฯลฯ
 
Read more ►

ชนิดของข้อมูล

0 comments
ชนิดของข้อมูล
                การสร้างเขตข้อมูลในตารางจะต้องกำหนดชนิดของข้อมูลในเขตข้อมูล เขตข้อมูลในตารางของไมโครซอฟต์แอกเซส จะสามารถเก็บข้อมูลชนิดต่าง ๆ ดังรูป


 จากรูป ข้อมูลที่สามารถเก็บในเขตข้อมูลของ MS Access 2003 มี 10 ชนิด ดังนี้
                1. text                      2.  Memo                                3.  Number                              4. Date/Time
                5. Currency             6. Autonumber                        7. Yes/No                               8. OLE Object
                9. Hyperlink            10. Lookup  Wizard
โดยข้อมูลแต่ละชนิดมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
               
Text   เป็นข้อมูลที่เป็นค่าปกติของเขตข้อมูล ถ้าไม่กำหนดเป็นชนิดอื่น ข้อมูลในเขตข้อมูลจะเป็น Text  คือ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร หรือตัวอักษรผสมตัวเลข และตัวเลขที่ไม่ใช้ในการคำนวณ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ขนาดจำนวนตัวอักษรที่ใช้ได้ในเขตข้อมูลเท่ากับที่กำหนดใน Field Size  ซึ่งกำหนดได้ไม่เกิน 255 ตัวอักษร  โดยโปรแกรมจะนับจำนวนตัวอักษรเท่ามีจริงในเขตข้อมูลของระเบียนนั้น
                Memo หรือความจำ  เป็นข้อมูลแบบข้อความแบบยาว ที่ประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวอักษรกับตัวเลข(ที่ไม่ใช่ข้อมูลแบบไบนารี) จำนวนไม่เกิน 65535 ตัวอักษร ขนาดของเขตข้อมูลของข้อมูลชนิดนี้ขึ้นกับข้อความที่ป้อนเข้าไปโดยจะถูกจำกัดด้วยขนาดของฐานข้อมูล
                ข้อมูลประเภท Text และ Memo นั้นมี สัญลักษณ์ในการกำหนดคุณสมบัติด้านรูปแบบ หรือ Format Property ของข้อความทั้งสองแบบ ดังนี้
                   @  แทนตัวอักษร 1 ตัว หรือการเคาะแป้นวรรค 1 ครั้ง
     &  แทนตัวอักษร 1 ตัว ถ้าไม่ใส่จะเว้นว่างไว้
                     <   ทำให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษทุกตัวในข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก
 >    ทำให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษทุกตัวในข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
                โดยการกำหนดรูปแบบของข้อความนี้อาจแบ่งเป็น 2 ส่วน (คั่นด้วย เครื่องหมาย ; ) ส่วนแรกเป็นการกำหนดรูปแบบสำหรับข้อความ ส่วนที่สองเป็นการกำหนดสำหรับเมื่อข้อมูลที่ป้อนเป็น ข้อความที่เรียกว่าข้อความที่มีความยาวเป็น 0 (zero-length strings) ซึ่งคือข้อความที่ไม่มีตัวอักษร เวลาป้อนข้อความประเภทนี้ป้อน โดยการพิมพ์เครื่องหมาย “ 2 ตัวติดกันโดยไม่มีตัวอักษรใดและไม่มีการเคาะแป้นวรรค(space bar) กับข้อมูลประเภท Null ข้อมูลประเภท Null ป้อนโดยใช้ คำสั่งหรือคิวรี เพื่อบอกให้รู้ไม่มีค่าที่จะป้อนหรือว่าง  เช่น ในการกำหนดรูปแบบของข้อมูลในเขตข้อมูลว่า  @;”ไม่มีถ้ามีข้อมูลในเขตข้อมูล จะแสดงค่าข้อมูลนั้น แต่ถ้าเขตข้อมูลนั้นมีข้อมูลเป็น zero-length strings หรือมีข้อมูลเป็น Null จะแสดงผลออกมาเป็นคำว่า ไม่มี  ตัวอย่างของการกำหนดรูปแบบในช่อง Format และข้อมูลที่ป้อน และผลลัพธ์ที่แสดงออก ของข้อมูลประเภท Text  และ Memo เป็นดังตาราง

 Format property ของ Field
ข้อมูลในเขตข้อมูล
ผลลัพธ์ที่ได้
>@@@-@@-@@@@@
aBDeF12
-AB-DEF12

5jk-mn
-5J-K-MN
<@@-@-&
3ROBERTAM
3robert-a-m
>@-@@-&&;”จะไปรู้เรอะ
พวกdog
พว-กD-OG

ข้อมูล zero-length strings
จะไปรู้เรอะ

ข้อมูลที่มีค่าเป็น Null
จะไปรู้เรอะ

                Number หรือ ข้อมูลแบบตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณ มีหลายชนิดซึ่งกำหนดโดยใช้คุณสมบัติ Field Size หรือขนาดเขตข้อมูล ดังรูป


 Byte เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข 0 ถึง 255 ไม่มีทศนิยมหรือเศษส่วน ใช้หน่วยความจำ 1 byte
Integer เป็นเลขจำนวนเต็ม  จาก -32,768 ถึง 32,767 ใช้หน่วยความจำ 2 bytes
Long Integer เลขจำนวนเต็มอย่างยาว แทนจำนวนจาก –2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 ใช้หน่วยความจำ 4 bytes
Single เป็นตัวเลขที่กำหนดหลังจุดทศนิยมได้ 7 ตำแหน่ง มีค่าระหว่าง –3.402823 x 1038  ถึง  –1.401298 x 10-45  เมื่อเป็นค่าลบ และระหว่าง 1.401298 x 10–45 ถึง 3.402823 x 1038  เมื่อเป็นค่าบวก  ค่านี้ใช้หน่วยความจำ 4 bytes
Double  เป็นตัวเลขที่มีตัวเลขหลังจุดทศนิยมได้ถึง 15 ตำแหน่ง มีค่าอยู่ระหว่าง  –1.79769313486231x 10308  ถึง  –4.94065645841247 x 10–324  เมื่อเป็นค่าลบ  และอยู่ระหว่าง 4.94065645841247 x 10–324   ถึง 1.79769313486231 x 10308 เมื่อเป็นค่าบวก ใช้หน่วยความจำในการเก็บ 8 bytes
Decimal   ในไฟล์ .mdb ใช้เก็บตัวเลขที่มีค่า อยู่ระหว่าง  1028 – 1   ถึง  1028 – 1  ใช้ทศนิยมได้ถึง 28 ตำแหน่งใช้หน่วยความจำ 12 bytes
Replication ID  ใช้หน่วยความจำ 16 bytes

Date/Time  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ วันหรือเวลา ตั้งแต่ ค.ศ.100 ถึง ค.ศ.9999 โดยใช้หน่วยความจำ 8 bytes รูปแบบของวัน เวลา ที่แสดง มีวิธีการกำหนดวิธีหนึ่ง คือ กำหนดใน Format Property ของเขตข้อมูล โดยมีรูปแบบให้เลือก  ดังรูป (รูปแบบของ Long Date และ Short Date ขึ้นกับรูปแบบที่ตั้งไว้ใน Regional And Language ของ  Windows ว่าเป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ. และมีรูปแบบอย่างไร)


 
                                ผู้สร้างตารางสามารถกำหนดรูปแบบเองได้ตามระบบที่กำหนด ดังนี้

รูปแบบ
ความหมาย
ตัวอย่าง
Gdddd
ชื่อวันในสัปดาห์
Sunday  อาทิตย์
ddd
คำย่อของวัน
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun จ อ พ พฤ ศ ส อา
dd
ตัวเลขของวันที่ มี 0 นำหน้า
05 หรือ 26
d
ตัวเลขของวันที่
3 หรือ 24
ww
ลำดับที่ของสัปดาห์ในปี (1-53)
เช่น วันที่ 31 ธ.ค. มีค่าเป็น 53
w
ลำดับที่ของวันในสัปดาห์ (1 7 )
เช่น วันจันทร์  มีค่าเป็น 1 อาทิตย์มีค่าเป็น 7
mmmm
ชื่อเต็มของเดือนในปี
January  กุมภาพันธ์
mmm
คำย่อของชื่อเดือน
Jan Feb  ม.ค.  มิ.ย.
mm
ตัวเลขแทนชื่อเดือน (01 12)
02  หรือ 11
m
ตัวเลขแทนชื่อเดือน ( 1 12)
3 หรือ 12
yyyy
ตัวเลข พ.ศ. หรือ ค.ศ.
2549  2006
yy
ตัวเลข 2 หลักของปี
98  หรือ 49
y
ลำดับที่ของวันในปี (1 365 )
เช่น 1 ม.ค. คือ 1 หรือ 31 ธ.ค. คือ 365

ตัวอย่างเช่น กำหนด "วันนี้วัน  " Gdddd " ที " dd " เดือน " mmmm " พ.ศ. " yyyy " เป็นลำดับที่ " w " ของสัปดาห์ที่  " ww " ของปี และ เป็นวันลำดับที่ "  y " ของปี "  จะได้ผลลัพธ์ เป็น
วันนี้วัน  ศุกร์  ที่  08  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2549  เป็นลำดับที่  5 ของสัปดาห์ที่  37 ของปี และ เป็นวันลำดับที่ 251 ของปี เมื่อ ป้อน 8/9/2549

                Currency หรือ ข้อมูลตัวเลขทางการเงิน เป็นตัวเลขทางการเงิน และตัวเลขอื่น ๆ ที่นำไปคำนวณได้ สามารถ คำนวณได้ถูกต้องถึงตัวเลข 15 หลักหน้าทศนิยม และทศนิยม  4 ตำแหน่ง ใช้หน่วยความจำ 8 bytes
                AutoNumber  เป็นตัวเลขเรียงลำดับที่เฉพาะของตัวเลขที่กำหนด หรือ ตัวเลขที่โปรแกรมสุ่มขึ้นมาเมื่อมีระเบียนเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มของตัวเลขนี้ปกติจะเพิ่มครั้งละ 1  หรือเพิ่มตามที่กำหนดในคุณสมบัติหรือproperty ชื่อ New Values  ตัวเลขนี้มีคุณสมบัติ Field Size 2 แบบ คือ  Long Integer ใช้หน่วยความจำ 4 bytes หรือ 16 bytes เมื่อใช้ เป็น Replication ID โดยค่าของ AutoNumber ของแต่ละระเบียนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากได้ค่าแล้ว
                ข้อมูล Number และ Currency รวมทั้ง AutoNumber มีรูปแบบการแสดงผลที่กำหนดในช่อง Format property ของเขตข้อมูล เป็น ดังรูป


                 ข้อมูลกลุ่ม Number และ Currency มีรูปแบบการแสดงผลที่ผู้ใช้สามารถกำหนดในช่อง Format property ดังนี้

                รูปแบบมีได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนคั่นด้วยเครื่องหมาย ; โดยแต่ละส่วนจะเป็นรูปแบบของตัวเลขแต่ละชนิด
                ส่วนที่ 1 เป็นรูปแบบของตัวเลขจำนวนบวก
                ส่วนที่ 2 เป็นรูปแบบของตัวเลขที่เป็นจำนวนลบ
ส่วนที่ 3 เป็นรูปแบบของค่าที่เป็น 0
ส่วนที่ 4 เป็นรูปแบบของค่าที่เป็น Null
ดังตัวอย่างรูปแบบของข้อมูลกลุ่ม Currency  กำหนดรูปแบบ  คือ
       $#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"
รูปแบบของตัวเลขจำนวนนี้ มีครบ 4 ส่วนแต่ละส่วนมีการกำหนดรูปแบบต่างกัน และ คั่นด้วย ;  การกำหนดรูปแบบตัวเลข
ใช้เครื่องหมาย ดังนี้
                    จุด . เป็นเครื่องหมายแสดงเลขทศนิยม (เครื่องหมายตรงกับที่ใช้ในวินโดวส์
                    คอมม่า คั่นระหว่างหลักร้อยกับหลักพัน(คั่นระหว่างเลขตัวที่ 3 กับ 4 ) เช่น 1,234,678
                    ศูนย์  0  เป็นตัวจองที่ให้ตัวเลข ว่าต้องแสดงที่ลำดับนั้น ถ้าไม่มีต้องแสดงเป็น 0
                    #  ใช้กำหนดหลักของตัวแรก แต่ถ้าไม่มีจะไม่แสดงเลข 0
                    $  แสดงเครื่องหมายเงิน ดอลล่าร์ ($) หรือ ฿ แสดงเครื่องหมายเงินบาท หรือ บาท แสดงคำว่า บาท
                    % กำหนดให้คูณด้วย 100 แล้วแสดงเครื่องหมาย %  เช่น 25 จะเป็น 2500%
                    E+  หรือ  e+ แสดงตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ แทนการคูณด้วย 10 ยกกำลัง ถ้ายกกำลังลบ จะเป็น 
- ยกกำลังบวกจะเป็น + เช่น 1.25 x 10-2 จะเป็น  1.25E-2  หรือ 1.25e-2
                    หมายเหตุ    ถ้ากำหนดจำนวนตำแหน่งหลังจุดทศนิยม ด้วย Decimal   Places   Property 
จะส่งผลให้จำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม เป็นตาม Decimal  Places  Property ไม่เป็นตาม Format property  เช่น #,##0.00 “ บาท
 จะแสดงผลลัพธ์ เช่น 3,525.50 บาท แต่ถ้ากำหนดใน Decimal Places Property เป็น 4 จะได้ผลลัพธ์เป็น 3,525.5000 บาท

ข้อมูลแบบ Yes/No    เป็นข้อมูลที่มีค่าให้เลือก 1 ใน 2 ค่า คือ Yes หรือ No ข้อมูลนี้ใช้หน่วยความจำเพียง 1 bit มีการแสดงผลที่ให้เลือกใน Format property เพียง 3 อย่าง คือ  Yes/No  หรือ True/False  หรือ On/Off  หรือ กำหนดเอง โดยรูปแบบที่ตั้งไว้เป็น Yes/No  และค่าที่ตั้งไว้เป็น Yes หรือ True หรือ On  โดยรูปแบบที่กำหนดนี้เป็นเพียงรูปแบบที่จะนำไปแสดงในวัตถุควบคุม หรือ control object ที่เป็น text box เท่านั้น ส่วนการรับข้อมูลในเขตข้อมูลของตารางโปรแกรมใช้ control คือ check box เป็นตัวรับค่าของข้อมูลและข้อมูลจะเปลี่ยนไปตามค่าที่ check box  ได้รับมา รูปแบบการแสดงผลที่ผู้สร้างตารางกำหนดเอง แบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ ส่วนแรกไม่มีผลอะไรเพียงต้องการเครื่องหมาย ; ไว้เพื่อจองตำแหน่งเท่านั้น ส่วนที่ 2 คือข้อความที่จะแสดงเมื่อข้อมูลเป็น Yes หรือ True หรือ On  ส่วนที่ 3 คือข้อความที่จะแสดงเมื่อข้อมูลเป็น No หรือ False หรือ Off  ดังเช่น กำหนดใน Format property ของข้อมูลแบบ Yes/No เป็น
          ;"Always"[Blue];"Never"[Red]
หมายความว่า ถ้าข้อมูลเป็น Yes หรือ True หรือ On จะมีการแสดงผลใน Text box เป็นคำว่า Always 
ตัวสีน้ำเงิน ถ้าข้อมูลเป็น No หรือ False หรือ Off จะมีการแสดงเป็นคำว่า Never ตัวสีแดงใน text box
 
                    ข้อมูลแบบเชื่อมต่อหรือฝัง (OLE Object)      เป็นข้อมูลประเภท Objects ต่าง ๆ เช่น แผ่นงานจากโปรแกรมตาราง
ทำงาน เอกสารจากโปรแกรมประมวลคำ กราฟิกต่าง ๆ ข้อมูลเสียง หรือข้อมูลไบนารี โดยการเชื่อมต่อทำได้ 2 แบบ คือ 
ทำสำเนาจากต้นฉบับมาไว้ในเขตข้อมูล หรือ เชื่อมโยงไปยังต้นฉบับของ Object โดยไม่ได้นำ Object มาไว้ในเขตข้อมูล  
 ข้อมูลประเภทนี้ใช้หน่วยความจำได้ถึง 1 gigabyte หรือขึ้นกับความจะของ disk
 
                    ข้อมูลแบบ Hyperlink   เป็นข้อความหรือข้อความรวมกับตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความ และ
ใช้เป็นที่อยู่สำหรับการเชื่อมโยง(hyperlink address)   ที่อยู่นี้สามารถมีได้ถึง 3 ส่วน
                    ข้อความที่จะแสดง คือข้อความในเขตข้อมูล หรือ ใน control
                     ที่อยู่(address) คือ เส้นทางที่บอกที่อยู่ของไฟล์แบบ UNC (เช่น \\server\path\filename) 
หรือ page (เป็น URL เช่น http://www.bodin.ac.th/)
                     Subaddress  คือ ตำแหน่งในไฟล์หรือ page
                    Screentip  คือ ข้อความที่แสดงเป็น tooltip
                    วิธีที่ง่ายที่สุดในการป้อนข้อมูล เก็บในเขตข้อมูลคือ ใช้คำสั่ง Hyperlink  ใน insert menu  
                    ข้อมูลแบบ hyperlink แต่ละส่วน บรรจุตัวอักษรได้ถึง 2048 ตัวอักษร
 
                    ข้อมูล Lookup wizard…    เป็นการสร้างเขตข้อมูลที่อนุญาตให้เลือกข้อมูลจากตารางอื่น หรือ จากรายการของข้อมูลโดยการใช้ list box หรือ combo box  การคลิกที่ตัวเลือกนี้(คือ การเลือกข้อมูล Lookup wizard…)จะเป็นการเริ่มต้น Lookup Wizard  ซึ่งจะสร้าง เขตข้อมูลแบบ lookup(lookup field คือ เขตข้อมูลที่ใช้บน form หรือ รายงาน ในฐานข้อมูลแบบ Access  เขตข้อมูลนี้จะแสดงรายการของข้อมูลที่ได้จากตารางหรือคิวรี หรือรายการของข้อมูลที่จัดเก็บไว้) เมื่อ lookup wizard จบการทำงาน Access จะกำหนดชนิดของข้อมูลซึ่งจะเป็นแบบใดขึ้นกับค่าที่เลือกในwizard    หน่วยความจำที่ใช้สำหรับเขตข้อมูลชนิดนี้เท่ากับเขตข้อมูลกุญแจหลักที่ใช้ในการทำการ lookup   แต่ปกติธรรมดาเขตข้อมูลนี้ใช้หน่วยความจำ  4 bytes
Read more ►

การออกแบบตารางในฐานข้อมูล

0 comments

การออกแบบตารางในฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลมีทั้งหมด  4  ขั้นตอน  คือ
    ขั้นตอนที่ 1  กำหนด Entity  ทั้งหมดของระบบ
    ขั้นตอนที่ 2  กำหนด Attribute  ต่าง ๆ ของ Entry และกำหนด Primary key (คีย์หลัก) 

    ขั้นตอนที่  3  การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Entity แต่ละ Entity
    ขั้นตอนที่  4    ทำการเปลี่ยน Entity  ที่ได้อยู่ในรูปตาราง
และเมื่อได้ทำการออกแบบฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องนำตารางที่ได้จากขั้นตอนที่ 4  มาออกแบบตารางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูล
(Field) ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะนำตารางไปสร้างฐานข้อมูลและตารางในโปรแกรม Microsoft Access 2003 ต่อไป
การออกแบบตารางในฐานข้อมูลเราต้องกำหนดในเรื่องต่อไปนี้

1.  กำหนดชนิดของข้อมูล

ชนิดของข้อมูลในฐานข้อมูล  สามารถจัดเก็บข้อมูลได้โดยแบ่งชนิดของข้อมูล  ดังนี้
 

ชนิดข้อมูล
ข้อมูลที่จัดเก็บ
ขนาดข้อมูล
Text
ข้อความ
ไม่เกิน 255 ตัว
Memo
ข้อความหมายเหตุ
ไม่เกิน 64,000 ตัว
Number
ตัวเลข
1-8 ไบต์
Date/Time
วัน/เวลา
8 ไบต์
Currency
ตัวเลขทางการเงิน
8 ไบต์
AutoNumber
ตัวนับจำนวนอัตโนมัติ จะเพิ่มทีละ 1 Record
4 ไบต์
Yes/No
ข้อมูลตรรกะ
1 ไบต์
OLE Object
ข้อมูลรูปภาพ เสียง หรือ Object ที่สนับสนุน OLE
 
Hyperlink
ชนิดข้อมูลที่เก็บที่อยู่ของไฟล์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ อินทราเน็ต
 
Lookup Wizard
ใช้เชื่อมโยงไปยังส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลที่ได้จากการค้นหา
 

มายเหตุ
         
OLE
ย่อมาจาก Object Linking and Embedding เป็นเทคนิคของ Application บนวินโดวส์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เช่น สามารถนำรูปภาพจากโปรแกรม paintbrush มาใช้ใน Microsoft Access ได้ เป็นต้น 


 2. กำหนดขนาดเขตข้อมูล   ( Field  Size)
                                             การกำหนดขนาดข้อมูลสามารถกำหนดได้ 2 ประเภทข้อมูลคือ
                            -    Text     (กำหนดไม่เกิน 255 ตัวอักษร)                   
                            -     Number          สามารถกำหนดขนาดได้ดังนี้
             

ขนาดเขตข้อมูล
ทศนิยม
คำอธิบาย

Byte
0
ข้อมูลจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง 0-255

Integer
0
ข้อมูลจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง -32,768 ถึง 32,767

Long Integer
0
ข้อมูลจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,648

Single
7
ข้อมูลที่เป็นทศนิยมระหว่าง  -3.402823x1038 ถึง 3.402823x1038

Double
15
ข้อมูลที่เป็นทศนิยมระหว่าง -1.79769313486231x10308 ถึง  1.79769313486231x10308 

ReplicationID
ไม่มี
ข้อมูลขนาด 16 ไบต์ ที่ใช้เก็บค่าที่ไม่ซ้ำกันเลย

Decimal
28
ข้อมูลที่มีค่าระหว่าง -1038-1 ถึง 1038-1
 
3.  กำหนดรูปแบบรูปแบบ  ( Format )
                                                   ใช้ในการกำหนดรูปแบบของข้อมูลที่จะรับเข้ามา
                                                ข้อมูลชนิด Text และ Memo
                               จะใช้รหัสควบคุมดังนี้
                        @            แทนอักษร 1 ตัวต่อ 1 ตำแหน่ง ถ้าไม่กรอกข้อมูล จะใส่ช่องว่างแทนให้
                         &            แทนอักษร 1 ตัวต่อ 1 ตำแหน่ง ถ้าไม่กรอก จะปล่อยว่าง
                         <             แสดงตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
                         >             แสดงตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
                            ตัวอย่าง
                            รูปแบบ                           ข้อมูล                 ข้อมูลที่เก็บ
                       @@-@@@                49900              49-900
                        >                             Access             ACCESS
                        <                             Access             access
 
                                      ข้อมูลชนิด Number และ Currency
                               จะมีรูปแบบสำเร็จให้เลือกดังนี้
 

รูปแบบ
ความหมาย
ทศนิยม
เครื่องหมาย
คั่นหลักพัน

General Number
เหมือนที่พิมพ์
เหมือนพิมพ์
ไม่มี

Currency
มีเครื่องหมายทางการเงิน ($)
มี
มี

Euro
มีเครื่องหมายทางการเงิน  (€)
มี
มี

Fixed
กำหนดทศนิยม
มี
ไม่มี

Standard
รูปแบบมาตรฐาน
มี
มี

Percent
ค่าเปอร์เซ็นต์
มี
ไม่มี

Scientific
ค่าแบบวิทยาศาสตร์
มี
ไม่มี

                                     ข้อมูลชนิด Date/Time
                               จะมีรูปแบบให้เลือกดังนี้
                                       รูปแบบ                                ลักษณะที่แสดง
                                   General Date              ถ้าใส่วันที่อย่างเดียว จะไม่แสดงเวลา
                                                                            ถ้าใส่เวลาอย่างเดียว จะไม่แสดงวันที่
                                   Long Date                  เหมือนรูปแบบที่กำหนดไว้ใน Regional Settings ของ
                                                                            Control Panel   เช่น  21 มิถุนายน  2549
                                   Medium Date               เป็นรูปแบบของ วัน/เวลา ย่อ เช่น  21 มิ.ย. 49
                                   Short Date                  เหมือนรูปแบบที่กำหนดไว้ใน Regional Settings ของ
                                                                             Control  Panel ของวินโดวส์ เช่น 21/06/98
                                   Long Time                   เหมือนรูปแบบที่กำหนด ไว้ใน Regional Settings  เช่น 5:34:23 PM
                                   Medium Time               เหมือนรูปแบบที่กำหนด ไว้ใน Regional Settings  เช่น 5:34 PM
                                   Sort Time                    เหมือนรูปแบบที่กำหนด ไว้ใน Regional Settings  เช่น 17:34
 
                                    ข้อมูลชนิด Yes/No
                               จะมีรูปแบบสำเร็จให้เลือกดังนี้
                                       รูปแบบ                              ความหมาย
                                   True/False                  True = -1, False = 0
                                   Yes/No                      (ค่าปกติ) Yes = -1, No = 0
                                   On/Off                       On = -1, Off = 0
ตัวอย่าง  การออกแบบตาราง
 
ข้อมูลตารางลูกค้า
รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า นามสกุล ที่อยู่ วันเกิด รายได้ต่อเดือน หมายเลขโทรศัพท์
CU-001 นางลูกไก่ กายสิทธิสกุลสูง 122/3 หมู่ 4   ต. เขาสามยอด  อ.เมือง 15 เม.ย. 2510 15,250.00 082-9523341
CU-002 นางกุ๊กกิ๊ก ตั้งใจซื่อตรง 123 หมู่ 1 ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง 20 ก.ค. 2502 52,000.50 086-1245896
CU-003 นายมาดแมน แสนกุศลแรงกล้า 2354 /1 หมู่ 3 ต.วังจั่น  อ.โคกสำโรง 30 ม.ค. 2515 35,600.50 085-1245311
CU-004 นายสุดหล่อ เสี้ยวความดี 2356/251 เทศบาลเมือง 1 ก.พ. 2509 40,2055.00 086-2541255ออกแบบตารางลูกค้าได้ดังนี้
ชื่อเขตข้อมูล (Field Name) ชนิดข้อมูล (Data Type) ขนาดข้อมูล (Field Size) รูปแบบ (Format) ทศนิยม(decimal)
รหัสลูกค้า Text 5 @@-@@@ -
ชื่อลูกค้า Text 15 - -
นามสกุล Text 20 - -
ที่อยู่ Text 30 - -
วันเกิด Date/Time - Medium Date -
รายได้ต่อเดือน Number Long Integer Strandrad 2
หมายเลขโทรศัพท์ Text 10 @@@-@@@@@@@ -Read more ►
 

Copyright © Access เบื้องต้น Design by Gu